Top 7 users from Shandong

# User University Score ?
1 Lu Zheng Rong 179.2
2 Tianci Wang 31.1
3 Ramen lx 12.5
4 Yanpeng Wan 6.6
5 Kun Wang 6.3
6 Hanxue Ji 1.0
6 千千 1.0

Last updated at 04:14:59 CET