Top 15 users from South China University of Technology

# User Country and subdivision Score ?
1 Chen Fangying 31.5
2 Zhenkun Cai 22.8
3 METO 16.0
4 Zheng Zhang 13.0
5 Peizhen Hu 11.0
6 Haitian Peng 5.5
7 Lin Feng Guangdong 4.8
8 Chuan Luo Jiangxi 3.1
9 Zhengying Xing 2.9
10 Boyang Li Guangdong 1.0
10 Fang Ying Guangdong 1.0
10 Ma Kaihao 1.0
10 Ou Shaobin Guangdong 1.0
10 WeiJian Zhan 1.0
10 Zeng Shiyuan 1.0

Last updated at 11:42:50 UTC