Top 13 users from University of Electronic Science and Technology of China

# User Country and subdivision Score ?
1 Qing Jun 28.7
2 Xinhang Zhang Zhejiang 19.7
3 Yuehang Chen 18.6
4 Tao Zhao Sichuan 15.0
5 HeRaNO Heilongjiang 8.4
6 Jianxiao Hu 7.5
7 Huan Chen Sichuan 6.5
8 Yijun Liu 6.3
9 傅宣登 Sichuan 5.4
10 Y24 Sichuan 2.2
11 Anzhe Tong 1.0
11 Chen Jinsheng 1.0
11 XingLin Pan 1.0

Last updated at 11:39:17 UTC